— (737)

دانشگاه قم دانشكده الهیات پايان نامه دوره کارشناسی ارشد فلسفه و کلام گرایش کلام عنوان: شناخت سلفیه عربستان و بررسي مباني فکری آنها در توحيد و نبوت استاد راهنما: دکتر…

— (736)

2324100top دانشکده الهیات و معارف اسلامی پایان نامهی دورهی کارشناسی ارشد در رشتهی الهیات گرایش علوم قرآن و حدیث موضوع: روشهای علامه مجلسی در رفع اختلاف و تعارض در احادیث…

— (735)

1857375-466725 دانشگاه قم دانشكده الهيات پايان نامه دوره كارشناسي ارشد عنوان : تبيين مقايسه اي آغـازآفرينش جهـان دركيهان شناسي جديد با تأكيد برآراء ملاصدرا استاد راهنما : دكتر عسكر ديرباز…

–49

دانشگاه آزاد اسلامي واحد رشت دانشکده علوم انسانی پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد ادبیات (M.A) گرایش زبان و ادبيات فارسي عنوان: بررسی فرهنگ عامه در دیوان مسعود سعد…

–48

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بردسیر دانشکده ادبیات و علوم انسانی پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد M.A گرایش:ادبیات وزبان فارسی عنوان : بررسی فرهنگ عامه منطقه دشتاب استاد راهنما…

–44

2034540-668655 دانشگاه آزاد اسلامی واحد بردسیر پایان نامه ، جهت دريافت درجه کارشناسی ارشد(M.A) در رشته زبان و ادبيات فارسي عنوان : بررسی صور خیال ( صور بلاغی ) در…

–40

2294890-39497000 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی دانشکد‌‌ۀ زبان‌های خارجی، گروه زبان‌شناسی پایان‌نامه برای دریافت درجه‌ی کارشناسی‌ارشد (M.A ) گرایش: زبان‌شناسی همگانی عنوان: بررسی ساخت صرفی واژههای علوم نظامی مصّوب…

–38

بسم اللّه الرّحمن الرّحیم 216027081915 دانشگاه آزاد اسلامی واحد بردسیر پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی«M.A.» عنوان: بررسی زبان شناختی اسم مرکب فعلی در زبان…

–37

2403475-40005000دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت دانشکده علوم انسانی گروه زبان و ادبیات فارسی پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته : زبان و ادبیات فارسی عنوان: بررسی رابطه ی…

–36

-481330-605155 دانشگاه آزاد اسلامي واحدبندرعباس پایاننامه کارشناسی ارشد رشتهی زبان و ادبیات فارسی (M.A) گرایش: موضوع: بررسی حضور جانداران غیر انسان در شاهنامه فردوسی استادراهنما: دکتر فرامرز خجسته نگارنده: مرضیه…